blankArchive for 19 ตุลาคม 2020

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร พืชสวน

Written by สามารถ on 19 ตุลาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร พืชสวน

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงพืชไร พืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”

Written by สามารถ on 19 ตุลาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และนักศึกษาขั้นปีที่ 4 ให้การอบรมและแนะแนวทางนวัตกรรมเครื่องดื่ม “กาแฟผสมสารสกัดผักเชียงดา” ตามโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น สะลวง ให้กับวิสาหกิจชุมชนเศรษฐีเรือทองเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารแปรรูป […]

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2020
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม