blankArchive for 9 พฤศจิกายน 2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

Written by สามารถ on 9 พฤศจิกายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (เข้าดู : 26 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

Written by สามารถ on 9 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 มีนาคม 2564 และดำลงตำปหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เข้าดู : 3 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2020
พฤ อา
« ต.ค.   ธ.ค. »
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม