blankArchive for มกราคม, 2021

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 26 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ

การประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

Written by สามารถ on 21 มกราคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

การอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative)

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมโปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างแบบทดสอบแบบ online (Socrative) ให้กับคณาจารย์ในคณะ วิทยากรโดยมีนางพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้อง INC2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 19 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by สามารถ on 17 มกราคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2553

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

Written by สามารถ on 17 มกราคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ประชุมผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ VDO CONFERENCE ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

มอบของวันเด็กแห่งชาติ

Written by สามารถ on 11 มกราคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

มอบของวันเด็กแห่งชาติ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบของสู่น้องๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียน ตชด.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 3 ครั้ง)

Book of the week เดือนมกราคม 2564

Written by สามารถ on 5 มกราคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2553

Book of the week เดือนมกราคม 2564

              (เข้าดู : 9 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.   ก.พ. »
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม