blankArchive for 3 กุมภาพันธ์ 2021

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการสถานวิจัย ครั้งที่ 1/2564  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนส่งเสริม กลั่นกรอง ผลักดัน งานวิจัยของคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และให้เป็นไปตามพันธกิจ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณ […]

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

Written by สามารถ on 3 กุมภาพันธ์ 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ”

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมการจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา การบรรยายหัวข้อ “การประกวดและตัดสินกาแฟ” วิทยากรโดย คุณแสนชัย จูเปาะ เจ้าของแสนชัยเอสเต็ท ผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.   มี.ค. »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม