blankโครงการผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 17 มีนาคม 2017. Posted in กิจกรรมปี 2560, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

จากสภาวการณ์ตลาดในปัจจุบันสินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตรที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปในประเทศ  ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะทราบได้ถึงความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากการปนเปื้อนของสารเคมี และการตกค้างในผลิตผลหรือสินค้านั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงตระหนักและห่วงใยต่อผู้บริโภค  จึงมุ่งมั่นที่จะผลิต  “ผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”  เป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยเกิดอรรถประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและผู้บริโภค  สิ่งสำคัญที่สุดเราได้คัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีตั้งแต่กระบวนการผลิต  เริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ และมีความต้องการของตลาดผู้บริโภค  ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหาร  ใช้บริโภคสดโดยตรง  การคัดเลือกพื้นที่ในการเพาะปลูก การดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เป็นต้นกล้าขนาดเล็ก ไม่ให้เกิดโรคและแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผักที่เราปลูกได้ และใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ช่วยในการผลิต เพื่อมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายทุกฤดูกาล ณลักษณะพิเศษของสินค้ามีความกรอบ สด หวานของผักเอง และใช้เทคโนโลยีวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพของผักจนส่งถือมือผู้บริโภค ส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ใช้องค์ความรู้ของคณาจารย์สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร จะเป็นการเน้นนำสมุนไพรพื้นบ้านที่มีสรรพคุณมากมายแปรรูปให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทาน นอกจากนั้นยังเป็นการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ภายในคณะฯ ในการตรวจสอบคุณภาพและเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์ทางการตลาดที่เลือกใช้ คือ ความแตกต่างของตัวสินค้า (Product) ที่ดีกว่าท้องตลาดในทุกๆ ด้าน  กลยุทธ์ด้านราคา  จะกำหนดราคาตามคุณค่าที่ผู้บริโภคสามารถยอมรับและเต็มใจที่จะจ่ายได้  โดยมีเกณฑ์การตั้งราคาจากคู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน  กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาดได้กำหนดเป็นการประชาสัมพันธ์  ให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของสินค้า เนื่องจากวิธีนี้เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงและไม่ต้องเสียงบประมาณมาก   กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ตลาดแรกคือตลาดในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างอาหารที่ปลอดภัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ส่วนตลาดภายนอกใช้วิธีการเจรจากับห้างสรรพสินค้า  ซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่เพื่อนำสินค้าของคณะฯวางจำหน่าย โครงการนี้ยังใช้การมีส่วนร่วมของนักศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการเรียนการสอนให้นักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ระบบการผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและการจำหน่ายอีกด้วย

(เข้าดู : 400 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม