blankสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้ประโยชนืเพื่อการวางแผนและการพัฒนาเกษตรเพื่อการตีพิมพ์วารสาร”

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการของวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “การจัดทำฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนและการพัฒนาเกษตรเพื่อการตีพิมพ์วารสาร” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

(เข้าดู : 21 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
พฤ อา
« ก.พ.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม