blankดูงานหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Written by สามารถ on 3 สิงหาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

บุคลากรในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดี อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ศุภชัย ศรีธิวงค์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และอาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อาจารย์ประจำภาคสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมมือทางวิชาการ ดูงานหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(เข้าดู : 21 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2019
พฤ อา
« ก.พ.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม