blankกิจกรรมถอนกล้าและดำนาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by สามารถ on 19 กรกฎาคม 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถอนกล้าและดำนาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มถอนกล้า เดินทางจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปยังแปลงนาเกษตรกลุ่มนา วิทยากรโดย คุณประสงค์ ธงนาค และคุณภานี ธงนาค เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กิจกรรมการแบ่งกลุ่มดำนา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และอาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ แขนง พืชไร่ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเกษตรศาสตร์ แขนง พืชสวน ชั้นปีที่ 3 และ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คบ. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เข้าดู : 37 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม