blankกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562

Written by สามารถ on 10 สิงหาคม 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น ลูกกตัญญูมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยในระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ แม่ดีเด่น นางสาวบัวลอย บัวกาบ ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นชาวอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกกตัญญู นายธนชิด บัวกาบ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร แม่ดีเด่น นางบัวผัน กันทาสม ประกอบอาชีพค้าขาย เป็นชาวอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ลูกกตัญญู นายอรรถพล สุธรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่) ชั้นปีที่ 3 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เข้าดู : 17 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม