blankการแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

Written by สามารถ on 22 มกราคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการแข่งขันเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อหาตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษา เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสอนให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563

(เข้าดู : 17 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2020
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม