blankการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6

Written by สามารถ on 21 กุมภาพันธ์ 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ได้รางวัล 4 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านอาหาร ในหัวข้อ นวัตกรรมอาหารพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ชื่อผลงาน “สแนกบาร์ไทยเสริมโปรตีนทางเลือก” ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวมรุธดา เหลี่ยมศรี และนางสาวเยาวรีย์ มงคลเกษมพันธ์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ 2. รางวัลชนะเลิศ (ชาย) การแข่งขันสอดปืนผสมโคเทียม ผู้เข้าแข่งขัน นายณัฐวุฒิ บุษดาคำ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี 3. รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านพืชศาสตร์และความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร ผู้เข้าแข่งขัน นายกฤษฎา กองพรม และนางสาววิภาดา มาแก้ว อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.จีรภา ง่วนหอม และ 4. รางวัลชมเชย การแข่งขันการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ผู้เข้าแข่งขัน นายกฤษฎา กองพรม และนางสาววิภาดา มาแก้ว อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ดร.จีรภา ง่วนหอม ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

(เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2020
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม