blankจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์

Written by สามารถ on 26 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ ภายใต้โครงการวิจัย การยกระดับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และนางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ เพื่อให้ความรู้ด้านการคัดคุณภาพวัตถุดิบอินทรีย์ ทางกายภาพ ทางเคมี และการทำปฏิบัติการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรจาก แม่วาง ฝาง จอมทอง สันป่าตอง จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เข้าดู : 8 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม