blankงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563

Written by สามารถ on 24 ธันวาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

เนื่องในงานของดีตำบลขี้เหล็ก ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (ECOA) ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์การเกษตร เกี่ยวกับ “การใช้สมุนไพรเป็นยาและอาหาร” สมุนไพรในชีวิตประจำวัน ตำรับยาสมุนไพรต่างๆ สมุนไพรต้มดื่มขจัดสารพิษ เป็นต้น มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรอื่นๆ ได้แก่ การปลูกผักไมโครกรีน การบริการตรวจดิน มีการแจกชุดปลูกผักไมโครกรีนและดินผสมสำเร็จ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้และข้อมูลงานวิจัยด้านการแปรรูปอาหาร จัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรราคาเยาตำรับสวนเกษตรครูน้อย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์จากศูนย์ ECOA เช่น ข้าว ชา และสบู่ เป็นต้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

(เข้าดู : 42 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มีนาคม 2021
พฤ อา
« ก.พ.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม