blankWorkshop ครั้งที่ 2 เรื่องการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

Written by สามารถ on 29 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Workshop ครั้งที่ 2 สำหรับประชาชน บัณฑิตโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ให้กับกลุ่มแม่อายและกลุ่มท่าผา กิจกรรมได้แก่ การวิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน การจัดทำตัวชี้วัดผลการพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการพัฒนากิจกรรม การนำเสนอผลงานและแผนปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม และการแบ่งกลุ่มรับผิดชอบนำแผนการพัฒนาไปเสนอเทศบาลและดำเนินการในชุมชน วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง และผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เข้าดู : 6 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม