blankบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” กับอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด โดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำว่า “บริษัท” มีความเห็นชอบร่วมกันจึงลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ดังนี้
  1. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชง การทดสอบสายพันธุ์ คุณสมบัติและการศึกษาการใช้ประโยชน์จากสารพฤกษเคมีจากกัญชงเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสัตวแพทย์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการปศุสัตว์ โดยมหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อาจารย์และนักวิชาการที่มีความรู้เข้าร่วมดำเนินการวิจัย ดังที่จะมีข้อเสนอโครงการวิจัยในโอกาสต่อไป และในส่วนบริษัทจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
  2. ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับกัญชงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ การเพาะปลูก การสกัดสารพฤกษเคมี และการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังระบุไว้ใน ๑ โดยมหาวิทยาลัยฯ จะมอบหมายให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้ดำเนินการ และทางบริษัทจะให้ความร่วมมือ โดยอนุญาตให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ในประเด็นที่ตรงกับความสามารถ
  3. ตามที่มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทสาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร เข้าร่วมวิจัยโครงการ “การทดสอบกัญชงพันธุ์ไทยพื้นเมืองกับการเกิดสารพฤกษเคมีที่เหมาะสมตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม” และส่วนหนึ่งของงานวิจัยจะเป็นหัววิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีมอบทุนสนุนการวิจัยครั้งนี้เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อบริษัทฯ และจะต้องดำเนินการลงนามในส่วนผู้เกี่ยวข้องเพื่อการรักษาความลับ
ทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาข้อตกลงฉบับนี้และเห็นชอบ จึงได้ลงนามไว้พร้อมพยานและประทับตราเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เข้าดู : 7 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2021
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม