blankโครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร

Written by สามารถ on 10 สิงหาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดโครงการพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางการเกษตรระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตร บรรยายในหัวข้อ ได้แก่ 1. Sustainable Agriculture and Food Security 2. Developing A Profitable and Resilient Agri-Business 3. Profitable and Sustainable Small Farm 4. The Use of Symbiotic Microbes in Agriculture 5. Seed Treatment Technologies 6. Some Organic Farming Techniques For a Sustainable Agriculture โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย Dr. Mohammad Reza Karbaschi Position: Postdoctoral Fellowship, Faculty of Science, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2564

(เข้าดู : 2 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม