blankพิธีการปลูกกัญชง เพื่อการวิจัยสายพันธ์กัญชงพื้นเมือง 83 สายพันธุ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Written by สามารถ on 27 กันยายน 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานปลูกกัญชงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสายพันธุ์กัญชงพื้นเมืองของไทยที่ผลิตสารพฤกษเคมีเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เวชสำอาง การปศุสัตว์ การแพทย์และสัตวแพทย์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างมาตรฐานสายพันธุ์กัญชง ในโอกาสนี้ยังได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ และในระยะต่อไปจะได้ทำความร่วมมือร่วมกับ แม่โจ้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บริษัทไทยเฮมพ์เวลเนส และ บริษัทเซปเป้ จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง “การตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกัญชงเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(เข้าดู : 15 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2021
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม