blankโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ”

Written by สามารถ on 24 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย กิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้ การพัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตร กรณีศึกษา โครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมต้นแบบ “สวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ” ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย และตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมได้แก่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ และการตลาดสีเขียวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บรรยายและสาธิตการแปรรูป ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom Meeting วิทยากรโดย ผศ.ดร. สุพจน์ บุญแรง และ ผศ.ดร. นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

(เข้าดู : 4 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2021
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม