blankสายด่วน

 Att
 ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
 รักษาการคณบดี
เบอร์โทรราชการ : 053-885408
 e-mail : att_atc@cmru.ac.th
  line id
eakky pook_2
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ
เบอร์โทรราชการ : เบอร์โทรราชการ :
 e-mail : n.kruthai@hotmail.com e-mail : pookpikvet63@gmail.com
line id : line id :
yo
ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์โทรราชการ :
 e-mail : yho_009@hotmail.com
line id :
 S__26533924 eaknuk
 ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
 หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 เบอร์โทรราชการ : 084-6087713 เบอร์โทรราชการ : 053-885408
 e-mail : supannika_klo@cmru.ac.th e-mail : naksit_pan@cmru.ac.th
 line id : cotton123 line id : Naksit PANYOYAI
 nik por
ดร.จีรภา ง่วนหอม อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรราชการ : 080-8518041 เบอร์โทรราชการ : 082-4826247
 e-mail : jeerapa.cmru@gmail.com   e-mail : mypor.supatra@gmail.com
 line id : jeeranicky line id : kapor2535
 eakky ning
 ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ดร.นริศรา วิชิต
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 เบอร์โทรราชการ : 089-1674736 เบอร์โทรราชการ : 053-885408
  e-mail : nuttawut_krut@cmru.ac.th  e-mail : kasineeu@hotmail.com
  line id : eakky_nuttawut  line id : kanjapachu
au
ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
เบอร์โทรราชการ : 099-3825544
e-mail : thita_cmru@hotmail.com
line id : au_thita

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Faculty of Agricultural Technology

สำนักงานคณบดี วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก 053-885400

(เข้าดู : 1669 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม