blankautt

ชื่อ

 • ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี

ประเภทบุคลากร

 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

 • รองคณบดีบริหารและแผนงาน

ปริญญาเอก

 

ปริญญาโท

 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ จากศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปีการศึกษา 2547

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ในปีการศึกษา 2547

ความเชี่ยวชาญ

 • ระบบผลิตทางการเกษตร

โครงงานวิจัย

 • 1. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อผลิต พืชผักปลอดภัยของชุมชนเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. และ วช. ในปี พ.ศ. 2555)
 • 2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การขยายผลการปลูกหญ้าแฝกสู่ชุมชนชนบท (ได้รับทุน สนับสนุนจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กปร. ในปี พ.ศ. 2555)
 • 3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตของแก่นตะวัน ในสภาพเกษตรอินทรีย์ (ได้รับทุน สนับสนุนจากกองทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554)
 • 4. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพจากเศษ วัสดุอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของ พืชผัก (ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ในปี พ.ศ. 2553)
 • 5. หัวหน้าโครงการราชภัฏเชียงใหม่น้อมใจสานสายใยรักแห่งครอบครัว ในส่วนงานวิจัย ด้านเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปอาหาร ในปี พ.ศ. 2552)

เอกสารประกอบการ สอน/ตำรา

 • 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักพืชศาสตร์ (2556)
 • 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการผลิตเห็ด (2554)
 • 3. หนังสือเรื่อง การปลูกแก่นตะวันในสภาพเกษตรอินทรีย์ (2554)
 • 4. เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาพืชเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (2554)
 • 5. หนังสือเรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษวัสดุอินทรีย์ (2553)
 • 6. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการผลิตผัก (2553)
 • 7. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักการไม้ผล (2553)
 • 8. หนังสือเรื่อง เกษตรอินทรีย์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้สำหรับเกษตรกร (ผู้แต่งร่วม: 2550)

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

 

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

 • att_atchariya@hotmail.com
 

(เข้าดู : 2285 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม