blankปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แปลว่า “ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา”

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเข้าสู่สากล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร และร่วมผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเกษตร 2. วิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาท้องถิ่น 3. บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4. สนันสนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 5. บริหารจัดการตามหลักะรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

เอกลักษณ์

“สถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

(เข้าดู : 1854 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม