blank16-7-2557 15-49-56 

ชื่อ

ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ปริญญาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางคนและสัตว์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลันเชียงใหม่

ปริญญาโท

สาขาวิชาสัตวศาตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลันเชียงใหม่

ปริญญาตรี

สาขาวิชาสัตวศาตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลันเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ

1. ด่านการผลิตสัตว์กระเพาะเดี่ยว
2. อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
3. วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์
4. Molecalar Genetics

โครงงานวิจัย

1. ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานตำแนวคิดพระราชดำริ
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

 

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

1. ชี้แจงกรอบการวิจัย เพื่อการจัดทำและขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
2. สุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 1 ร่วมกับมหาวืทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง
3. เสวนากลุ่มโครงการความหลากหลายทางชีวภาพและเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

nakarinpripwai@hotmail.com

(เข้าดู : 1435 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม