blankbanjamas 

ชื่อ

อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย

ปริญญาเอก

 

ปริญญาโท

สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2546

ปริญญาตรี

สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2543

ความเชี่ยวชาญ

ไม้ดอกไม้ประดับและการจัดการภูมิสถาปัตย์

โครงงานวิจัย

โครงการวิจัยถอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาพื้นที่รอบศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องใคร้ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย : เสร็จสิ้นแล้ว)

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

เบญจมาศ อินทรส. ไม้ดอกไม้ประดับ. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2549

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

pia_benjamas@hotmail.com

 

(เข้าดู : 1408 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม