blankชื่อ

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง

ประเภทบุคลากร

ข้าราชการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปริญญาเอก

สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี

สาขาวิชาอุคสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเชี่ยวชาญ

จุลินทรีย์ อุตสาหกรรมการหมัก

โครงงานวิจัย

 • 1. การพัฒนาดัชนีชีวัดความมั่นคงอาหาร จากวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ในชุมชน
 • 2. การพัฒนากระบวนการผลิตชาสมุนไพรผักเชียงดา ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามมตราฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
 • 3. การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ท้องถิ่นโดยใช้เศษวัตถุดิบอาหารประเภทผักและผลไม้ด้วย ถังหมักชนิดเร่งปฏิกิริยา เพื่อใช้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 • 4. การพัฒนาพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชผักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาตรฐาน การส่งออกภายใต้ระบบเกษตรอินทรีย์
 • 5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และและปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากเศษวัตถุดิบโรงงานแปรรูปอาหาร สำหรับใช้ในการปลูกพืชผักที่ได้มาตรฐานการส่งออก
 • 6. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย กรณีศึกษาชุดโครงการวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน Development of Project Management System : Local ScienceProject in the Upper Northern Part of Thailand
 • 7. ภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและวิธีการปรับตัวสำหรับชุมชน ลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่แต่ง จ.เชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

 • 1. ภัยคุกคามและปัจจัยเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงทางอาหารและวิธีการปรับตัว สำหรับชุมชนลุ่มน้ำในเขตอำเภอแม่แต่ง จ.เชียงใหม่
 • 2. Anti-Inflammatory, Analgesic, and Antipyretic Activities of the Ethanol Extract of Piperintemuptu Opiz And Piper Chaba Linn. ในวารสาร International Scholarly Research NetworkIPRN Pharmacology Volume 2012, Article ID480265 (เอกสารหมายเลข 4.2-1-3)

บทความทางวิชาการ

 • 1. การพัฒนากระบวนการผลิตชาสมุนไพรผักเชียงดา ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ตามมตราฐานหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี
 • 2. การปรับปรุงคุณภาพทางจุลชีววิทยาของกระบวนการผลิตน้ำพริกหนุ่มตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดี (GMP)
 • 3. การผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคเหี่ยว Ralstonia dolanacearum ด้วยเศษวัสดุดิบอาหารประเภทผักผลไม้เพื่อใช้ในน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์

งานประชุมวิชาการ

 • 1. บทบาทของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • 2. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2551-52 โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
 • 3. ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “การเพิ่มพูนความรู้กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้”
 • 4. ประชุมระดมความคิดเห็น โครงการ (เชิง) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า
 • 5. ความมั่นคงอาหาร : รอบทิศทางบริบทไทย

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

supot_boo@cmru.ac.th

 

(เข้าดู : 1711 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม