blank16-7-2557 16-37-53

ชื่อ

ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์

ปริญญาเอก

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ความเชี่ยวชาญ

แปรรูปผักผลไม้

โครงงานวิจัย

  • 1. ขันโตกเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาแกงแคเมืองเชียงใหม่ Khun Tok for Health : Case Study Kaeng Khae in Muang Chiang Mai
  • 2. ศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม ท้องเพื่อเพิ่มมูลค่าและถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ Study of Roasted Herb Beown rice Process and Shelf Life in the Level of Local’s Industy for Value Added and Technology Transfer to Chiang Mai Community

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

  • 1. การศึกษาการผลิตและการเก็บรักษาข้าวคั่วสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรม ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

  • 1. การจัดทิทรรศการทางวิชาการ ราชภัฏวิชาการเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 6
  • 2. บทบาทของคณะ ภาควิชา สาขาวิชา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • 3. งานวันวิชาการครั้งที่ 8 “วิธีวิจัย วิธีสู่อนาคต”

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

wissanee.sup@gmail.com

 

(เข้าดู : 1130 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม