blank16-7-2557 16-39-41

ชื่อ

 • นริศรา วิชิต

ประเภทบุคลากร

 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

 • อาจารย์

ปริญญาเอก

 

ปริญญาโท

 • สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี

 • สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

 • 1.การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของน้ำพริกแอปเปิลและน้ำพริกปลาทู
 • 2.การวิเคราะห์ผลทางประสาทสัมผัสของกาแฟถั่วเหลือง

โครงงานวิจัย

 • 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟถั่วเหลือง
 • 2. การศึกษาอายุการวางจำหน่ายของน้ำพริกแอปเปิ้ลและน้ำพริกปลาทู

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

 • 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วิศวกรรมอาหาร (AGI 3501)
 • 2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร (AGI 3901)
 • 3. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ (ANSC 4404)
 • 4. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร (AGI 1102)

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

 

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

noomning@hotmail.com

 

(เข้าดู : 769 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม