blankjeab

ชื่อ

อาจารย์กัญจน์พัชร์  บุญธรานุรักษ์

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ปริญญาเอก

 

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2549

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2542

ความเชี่ยวชาญ

 • 1. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • 2. การแปรรูปอาหาร
 • 3. เทคโนโลยีเนื้อสัตว์
 • 4. ผลิตภัณฑ์เนื้อ

โครงงานวิจัย

 • 1. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใบเตนอบแห้ง
 • 2. การศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดสมุนไพรถั่งเช่าสีทองและการนำไปใช้ประโยชน์
 • 3. เกศินี  อุปลศิลป์. (2549)การเหลือรอดของเชื้อ Bifidobacterium longum ในผลิตภัณฑ์จากโยเกิร์ตข้าวกล้อง และสภาวะเลียนแบบระบบย่อยอาหาร.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.เชียงใหม่
 • 4.ไพโรจน์  วิริยจารี. เกศินี  อุปลศิลป์ และ พีระเดช พูลสุข(2550)การวิจัยพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม เจียวกู้หลานชนิดผง โดยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย.มูลนิธิโครงการหลวง.เชียงใหม่
 • 5. ไพโรจน์  วิริยจารี. เกศินี  อุปลศิลป์ และณัฐพร จ่าหมื่นไวย์(2550)การกักเก็บกลิ่นของน้ำมัน โรสแมรี่ โดยวิธีการอบแห้งแบบพ่นฝอย และการประยุกต์ใช้.มูลนิธิโครงการหลวง.เชียงใหม่
 • 6.ไพโรจน์  วิริยจารี. เกศินี  อุปลศิลป์. ภัทรพล  ปัญญากาบ และกาญจนา   จิโนเป็ง (2550) การ ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบของมูลนิธิโครงการหลวง.มูลนิธิโครงการหลวง. เชียงใหม่
 • 7. ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตชาเมี่ยงโดยการเพิ่มความหลากหลายทาง ชีวภาพในการผลิตพืชให้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เขตพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่
 • 8. กัญจน์พัชร์  อุปลศิลป์.การศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ใบเตยอบแห้ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

 

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

 • 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI ใหม่
 • 2. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย
 • 3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

kasineeu@hotmail.com

 

(เข้าดู : 1140 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม