blank 

ชื่อ

อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ปริญญาเอก

 

ปริญญาโท

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่จบ 2547

ปริญญาตรี

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีที่จบ 2543

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีการหมัก

โครงงานวิจัย

1.การศึกษาการสกัดสารสีจากขมิ้นชันเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร: ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2550. (หัวหน้าโครงการวิจัย : เสร็จสิ้นแล้ว) 2.การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ : ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2553. (หัวหน้าโครงการวิจัย : เสร็จสิ้นแล้ว)

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

 

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

iamgianeme@hotmail.com

(เข้าดู : 749 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม