blank16-7-2557 16-40-06

ชื่อ

 • อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์

ประเภทบุคลากร

 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

 • อาจารย์

ปริญญาเอก

 

ปริญญาโท

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่ ปีที่จบ 2548 

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชีนงใหม่ ปีที่จบ 2544

ความเชี่ยวชาญ

 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 • อาหารและโภชนาการ

โครงงานวิจัย

 • 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืช
 • 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วลาบหมูพื้นเมือง
 • อภิรดา รินพล. (2551). การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของธัญพืชแท่งพลังงานต่ำในบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • อภิรดา รินพล. (2551). การศึกษาการสกัดสารสีจากขมิ้นชันเพื่อการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • อภิรดา รินพล และคณะ. (2552). การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตชาเมี่ยงโดยการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตพืชให้ประโยชน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขตพื้นที่ปลูกชาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • อภิรดา รินพล. (2553). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบหมูพื้นเมือง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • อภิรดา รินพล และคณะ. (2555). การศึกษาการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพผสมเห็ดถั่งเช่าสีทอง. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • อภิรดา พรปัณณวิชญ์. (2558) . การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อม.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี และอภิรดา พรปัณณวิชญ์. (2560). การใช้ประโยชน์จากซังข้าวโพดหวานสีม่วงในการพัฒนาเครื่องดื่มผงพร้อมดื่มโดยการเอนแคปซูเลชันด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
 • อภิรดา พรปัณณวิชญ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกลาบหมูพื้นเมือง. บทความฉบับเต็มการประชุมทางวิชาการ    ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4-7 กุมภาพันธ์ 2557.
 • อภิรดา พรปัณณวิชญ์ และอภิชญา ทองทับ. การศึกษาฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณวิตามินซีในชามะขามป้อม. บทความฉบับเต็มการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 4 เมษายน 2560.
 • ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี และอภิรดา พรปัณณวิชญ์. การเอนแคปซูเลชันแอนโทไซยานินจากซังข้าวโพดหวานสีม่วงด้วยการทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
 • อภิรดา พรปัณณวิชญ์ และคณะ. ( 2561). การใช้คาร์ราจีแนนและโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนปริมาณไขมันในไส้กรอกไก่แม่ฮ่องสอน.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา

บทความทางวิชาการ

 • ที่ปรึกษาด้านวางแผนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา (2555-ปัจจุบัน)
 • ถ่ายทอดวิธีการสกัดสีจากพืชธรรมชาติและการปรับปรุงสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ขนมไข่ม้วน (2558)
 • วิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วแดงให้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา ( 2560)
 • ที่ปรึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตผู้ประกอบการระดับ start up company บริษัท พร้าวกรีนวัลเลย์ จำกัด (2562)
 • คณะกรรมการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปของชุมชนบ้านเมืองกลาง อ.จอมทอง (2562)
 • ผู้เชี่ยวชาญประเมินและให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562.

งานประชุมวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

 • aear2002@hotmail.com
 

(เข้าดู : 818 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม