blankชื่อ

 • อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง

ประเภทบุคลากร

 • พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

 • อาจารย์

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปีที่จบการศึกษา 2561

ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • ปีที่จบการศึกษา 2559

ความเชี่ยวชาญ

 • 1.จุลินทรีย์ทางการเกษตร
 • 2. หลักการจัดการเรียนรู้

โครงงานวิจัย

 

เอกสารประกอบการ สอน/ตำรา

บทความทางวิชาการ

 •  1. อภิชาติ ชิดบุรี, ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย, เพียงพิมพ์ ชิดบุรี, สุภัทรา คำหม่อง และศิริพรรณ สารินทร์. 2561. ผลของความเข้มข้น ไอเอเอในสารสกัดหยาบจาก Methylobacterium radiotolerans ED5-9 ต่อการปักชำชิ้นส่วนปลายยอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของผักเชียงดา. ใน รายงานการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • 2. เพียงพิมพ์ ชิดบุรี, ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย, ศิริพรรณ สารินทร์, สุภัทรา คำหม่อง และอภิชาติ ชิดบุรี. 2561.ผลของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ของสาร Indole-3-acetic acid (IAA) ในสารสกัดหยาบ Methylobacterium radiotolerans ED5-9 ต่อปริมาณผลผลิตเห็ดนางรม. ใน รายงานการประชุม วิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17, เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

งานประชุมวิชาการ

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

 • mypor.supatra@gmail.com
 

(เข้าดู : 0 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม