blankทำเนียบผู้บริหาร

 %e0%b8%ad-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4 อ.สมศักดิ์ พิชัยศิริ หัวหน้าหมวดวิชา
 %e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%88 อ.จันทร์แก้ว เมืองใจ หัวหน้าหมวดวิชา
 20140624151931 ผศ.สมพันธ์ จันทร์คำอ้าย หัวหน้าภาควิชา
 20140624151931 อ.นิยม เหล่าแสง หัวหน้าภาควิชา
%e0%b8%a3%e0%b8%a8-%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2 รศ. อมรา ทีปะปาล คณบดี
 %e0%b8%9c%e0%b8%a8-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93-%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81 ผศ.สมพรรณ ซื่อมาก คณบดี
 %e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%81 อ.กิตติพันธ์ สุนทโรทก คณบดี
74264_314532465327124_186103117_n รศ.น.สพ. ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดี
16-7-2557 15-06-36 ผศ.ดร. ธัญญา ทะพิงค์แก คณบดี
อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดี
 

(เข้าดู : 2515 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2020
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม