blankแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561

  1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561
  2. แบบประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูปคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
  3. แบบสอบถามเรื่อง การรับ ดูแลนักศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561
  4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2561
  5. แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ปีการศึกษา 2561
  6. แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

(เข้าดู : 0 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2020
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม