blankงานประกันคุณภาพ

SAR 2559 เค้าโครงแบบฟอร์มหลักการเขียน SAR 2556 (ฉบับปรับปรุง 2556) แบบฟอร์ม ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน (แยก KPI) อื่นๆ CDS ผลงานทางวิชาการ รายชื่องานวิจัย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพืชศาสตร์ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตร์ มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 1
 1. AG-2101-พันธุศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตร.docx
 2. AG-2103-หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ปี-2.docx
 3. AG-2103-หลักการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-ปี-4.docx
 4. AG-3104-การบริหารธุรกิจเกษตร.docx
 5. AG-3501-หลักการขยายพันธุ์พืช.doc
 6. AG-3901-สถิติและการวิจัยทางการเกษตร.pdf
 7. AG-4903-สัมมนาการเกษตร.doc
 8. AG-2201-การประกวดและตัดสินผลผลิตทางการเกษตร.docx
 9. AGI-3106-วิศวกรรมอาหาร.docx
 10. AGI-3107-ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร.docx
 11. AGRO-1101-หลักการผลิตพืชไร่.docx
 12. ANSC-3402-การผลิตโคเนื้อ.docx
 13. ANSC-4904-สัมมนาทางสัตวศาสตร์.doc
 14. FM-3101-เกษตรกลวิธาน.docx
 15. GSCI-2104-พืชเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf
 16. GSCI-2203-การเกษตรพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี-ทุกชั้นปี.docx
 17. GSCI-2203-การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี-ปี-1.doc
 18. GSCI-2203-การเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี-ปี-1-4.pdf
 19. HORT-4301-ไม้ดอกไม้ประดับ.docx
 20. SOIL-1101-ปฐพีวิทยา.doc
 21. SOIL-3303-ความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย.docx
 22. TQF3-AG-2401-จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร.doc
 23. TQF3-AGI-2402-จุลชีววิทยาพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร.docx
 24. TQF3-AGI-3104-จุลชีววิทยาทางอาหาร.doc
 25. TQF3-AGI-3105-ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร.docx
 26. TQF3-AGI-3201-การแปรรูปอาหาร-1.docx
 27. TQF3-AGI-3207-เทคโนโลยีผักและผลไม้.docx
 28. TQF3-AGI-3211-เทคโนโลยีเครื่องดื่ม.docx
 29. TQF3-AGI-3301-หลักการวิเคราะห์อาหาร.docx
 30. TQF3-AGI-4101-อาหารและโภชนาการ.docx
 31. TQF3-AGI-4901-สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร.docx
 32. TQF3-AGI-4902-ปัญหาพิเศษ.docx
 33. TQF3-AGI2401-หลักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร.docx
 34. TQF3-AGRO-2601-พืชอาหารสัตว์.docx
 35. TQF3-ANSC-1101-หลักการเลี้ยงสัตว์.docx
 36. TQF3-ANSC-3403-การผลิตโคนม.docx
 37. TQF3-GSCI2103-อาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต.docx
 38. TQF3-GSCI2202-อาหารเพื่อสุขภาพ.docx
 39. TQF4-AGI-3801-การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร.doc
 40. TQF4-COOP3801-การเตรียมสหกิจศึกษา.docx
 41. VM-4201-เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ในสัตว์เลี้ยง.docx

(เข้าดู : 824 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2020
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม