blank16-7-2557 15-54-53

ชื่อ

ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ปริญญาเอก

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2545

ปริญญาโท

สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2548

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2546

ความเชี่ยวชาญ

 • 1. การออกแบบงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • 2. การพัฒนาแบบจำลอง (System modeling)
 • 3. ระบบการผลิตข้าว

โครงงานวิจัย

 •  1. โครงการ”การวิจัยและพัฒนากลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง” ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยโดย สถาบันวิจัยและ พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 2556  (นักวิจัยร่วมครงการ : อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

เอกสารประกอบการ สอน/ตำรา

 • 1. Khempet, S., Jongkaewwattana, S. 2012. Comparison of Agronomic Characteristics and Total Phenolic Content of Native Purple Glutinous Rice. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. Special Issue on Agricultural and Natural Resources. Vol.11 (1) 359-369.
 • 2. สายบัว  เข็มเพ็ชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 2552.  ลักษณะทางพืชไร่ของข้าวเหนียวก่ำ พื้นเมืองที่สัมพันธ์กับผลผลิตและสารฟีนอลิคทั้งหมดในเมล็ด. วารสารเกษตร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2552 หน้า 81–91.
 • 3. สายบัว  เข็มเพ็ชร และศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา 2556.  แบบจำลองการเจริญเติบโต ของข้าวเหนียวก่ำ. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับงานประชุมวิชาการระบบ เกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 หน้า 222-229  

บทความทางวิชาการ

 

งานประชุมวิชาการ

 • 1. ประชุมเรื่อง “วิธีการและมาตรฐานการทำวิจัยข้าวระดับท้องถิ่น” เพื่อกำหนดหลักการและ กฏเกณฑ์ของงานวิจัยของงานวิจัยระดับท้องถิ่น 18 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
 • 2. ประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและบริการวิชาการด้านข้าว จัดโดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลที่ได้รับ

 • 1. ผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน” จากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2559 ซึ่งมีกำหนดเข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัย ดีเด่นประจำปี 2559
 • งานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ เรื่อง “การพัฒนาฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสำหรับการจัดทำแผนชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดน่าน” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2559

Email

saibua.abc@gmail.com

 

(เข้าดู : 1966 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม