blanknuttawut

ชื่อ

ดร.ณัฏวุฒิ ครุฑไทย

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง

อาจารย์

ปริญญาเอก

สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2558

ปริญญาโท

สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่จบ 2549 

ปริญญาตรี

สาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี ปีที่จบ 2546

ความเชี่ยวชาญ

  • 1. โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว (สุกรและสัตว์ปีก) (Monogastric animal nutrition)
  • 2. การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์ (Feed additive)
  • 3. การประเมินคุณค่าของอาหารสัตว์ (Feed evaluation)

โครงงานวิจัย

 

เอกสารประกอบการ สอน/ตำรา

 

บทความทางวิชาการ

  • Krutthai, N., C. Vajrabukka, K. Markvichitr, A. Choothesa, J. Thiengtham, S. Sawanon, C. Kaewtapee and C. Bunchasak. 2015. Effect of Source of Methionine in Broken Rice-Soybean Diet on Production Performance, Blood Chemistry and Fermentation Characteristics in Weaned Pigs. Czech J. Anim. Sci. 60(3): 123-131.

งานประชุมวิชาการ

  • 1.Krutthai, N. and C. Bunchasak. 2004. Effects of Protein Levels in Diet on Production, Reproductive Organs and Chemical Egg Composition of Laying-hen Raised in Closed House System, pp. 10. In The 16st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Naresuan University, Phitsanulok.
  • 2.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย และ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์. 2548. ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการให้ผลผลิต อวัยวะสืบพันธุ์ และองค์ประกอบทางเคมีในไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด, น. 70. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 7 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น
  • 3. ณัฐวุฒิ ครุฑไทย, ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และ ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์. 2548. ผลของการเสริม กรดอะมิโนเมทไธโอนีนในอาหารต่อการให้ผลผลิต คุณภาพไข่และอวัยวะสืบพันธุ์ของไก่ไข่ ช่วงอายุ 33-48 สัปดาห์ ที่เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด, น. 107-108. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการสาขาสัตวบาล / สัตวศาสตร์ / สัตวแพทย์ ครั้งที่ 5 (การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
  • 4. Krutthai, N., C. Kaewtapee, C. Vajrabukka, K. Markvichitr, A. Choothesa, J. Thiengtham, S. Koonawootrittriron, S. Sawanon and C. Banchasak. 2009. Effect of Sulfur Amino Acids : Lysine Ratio(SAA:Lys) in Diet on Production Performance and Small Intestinal Morphology of Piglets, pp. 270. In Commission on Higher Education Congress II, University Staff Development Consortium (CHE – USDC Congress II), 27-29 August, Dusit Thani Pattaya Hotel, Chonburi.
  • 5. Krutthai, N., C. Kaewtapee, C. Vajrabukka, K. Markvichitr, A. Choothesa, J. Thiengtham, S. Koonawootrittriron, S. Sawanon and C. Banchasak. 2011. Effect of Sulfur Amino Acids : Lysine Ratio (SAA:Lys) in Diet on Production Performance and Small Intestinal Morphology of Piglets, pp. . In KU-UT Student Symposium 2011: Science for Agriculture and Environment, February 21, Vajiranusorn building, The Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkokok.
  • 6. Krutthai, N., C. Vajrabukka, K. Markvichitr, A. Choothesa, J. Thiengtham, S. Sawanon and C. Banchasak. 2012. Effect of different levels of liquid methionine hydroxy analog free-acid on pH value and short-chain fatty acids concentration in batch culture of pig cecal digesta, pp. 80. In Commission on Higher Education Congress V, University Staff Development Consortium (CHE – USDC Congress V), 14-16 November, The Ambassader City Jomtien, Chonburi.

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

n.krutthai@kotmail.com

 

(เข้าดู : 1736 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม