blanksupannika

ชื่อ

ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ

ประเภทบุคลากร

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิฃาการ

ตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ปริญญาเอก

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2555

ปริญญาโท

สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2545 

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2542

ความเชี่ยวชาญ

  • 1. การผลิตและปรับปรุงพันธุ์พืชไร่เศรษฐกิจ
  • 2. การใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่

โครงงานวิจัย

 

เอกสารประกอบการ สอน/ตำรา

 

บทความทางวิชาการ

  • 1. Punchana, S., Cakir, M., Rerkasem, B. and Jamjod, S. 2012. Mapping the Bod2geneassociated with boron efficiency in wheat. ScienceAsia 38 (2012): 235-243.
  • 2. Punchana, S., Cakir, M., Rerkasem, B. and Jamjod, S. 2007. Identifying SSR Markers Linked to Boron Efficiency Genes in Wheat. J Agric (CMU) 23(s): 71-75.
  • 3. Punchana, S., Jamjod, S and Rerkasem, B. 2004. Response to boron toxicity in boron efficient and inefficient wheat genotypes. Paper, Proceedings of 4th International Crop Science Congress (ICSC 2004): New directions for a diverse planet. 26 Sep-1 Oct 2004. Brisbane, Australia.
  • 4. สุพรรณิการ์ พันชนะ, ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2547. การตอบสนอง ต่อความเป็นพิษของโบรอนในข้าวสาลีสามพันธุ์ที่มีระดับความทนทานต่อการขาดโบรอนต่างกัน. วารสารเกษตร ม.ช. (ฉบับพิเศษ 2): 223-234.
  • 5. สุพรรณิการ์ พันชนะ, ศันสนีย์ จำจด และเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2546. Do Boron Deficiency and Toxicity Responses Correlate in Wheat Genotypes. บทคัดย่อ,การประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ ภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ 20 (20th Pacific Science Congress), ระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2546 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซา กรุงเทพฯ.

งานประชุมวิชาการ

 

รางวัลที่ได้รับ

                                                                                                                                              

Email

supannika.punchana@gmail.com

 

(เข้าดู : 1854 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม