blankสายวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
16-7-2557 15-33-13 16-7-2557 15-28-50 ruch2
ผศ.บัญชา อินทะกูล อาจารย์ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์
     
 16-7-2557 15-44-16  16-7-2557 15-33-46
อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
16-7-2557 15-43-41 16-7-2557 15-53-52 banjamas
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
     
 16-7-2557 15-54-53  supannika  
ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ  อาจารย์ทิตา สุนทรวิภาต
 
 ดร.จีรภา ง่วนหอม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
16-7-2557 15-49-03 16-7-2557 15-49-56 nuttawut
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
     
yo2 jintana  
ดร. นิราภรณ์ ชัยวัง  อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
 
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16-7-2557 16-37-53 16-7-2557 16-40-35
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์อภิชญา ทองทับ (ลาศึกษาต่อ)
16-7-2557 16-40-06  tidarat
อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ  ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
16-7-2557 16-41-11 16-7-2557 16-39-41  
อาจารย์กัญจน์พัชร์ อุปลศิลป์ (ลาศึกษาต่อ) อาจารย์นริศรา วิชิต
 

 

(เข้าดู : 29941 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม