blankสายวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
  • 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
por ruch air
 อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี
(ประธานหลักสูตร)
bew
ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม
  • 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
nik tunya autt
ดร.จีรภา ง่วนหอม ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
(ประธานหลักสูตร)
S__26533924 kai
ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร
  • 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
eakky supachai Boss_Wat_2
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
(ประธานหลักสูตร)
Nakarin yo jin
ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี
  • 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
au pia pook_2
ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
 (ประธานหลักสูตร)
CMJ_0139-1 o
ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ดร.พันธ์ลพ สินธุยา
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
supot wisanee 26519
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์
eaknuk 82982 ning
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ อาจารย์นริศรา วิชิต
(ลาศึกษาต่อ)

(เข้าดู : 29941 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม