blankสายวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร
  • 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ruch air bew
ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม
por
 อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง
 
  • 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
autt tunya pia
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
kai S__26533924 au
ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
nik
ดร.จีรภา ง่วนหอม
  • 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
supachai mc eakky
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
yo jin wo
ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
  • 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
อ พันธ์ลพ2 อ ภัทธนาวรรณ์ อ กุลิสรา
ดร.พันธ์ลพ สินธุยา ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  • 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
supot wisanee aim
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย
26519 ao eaknuk
อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
(ลาศึกษาต่อ)
jeab ning
ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์นริศรา วิชิต

(เข้าดู : 29941 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2020
พฤ อา
« พ.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม