blankสายวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ruch2 16-7-2557 15-44-16 16-7-2557 15-33-46
อ.ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ อาจารย์วชิรนนท์ แก้วตาปี ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ
อ.ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม อาจารย์สุภัทรา คำหม่อง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
16-7-2557 15-43-41 16-7-2557 15-53-52 banjamas
ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี ผศ.ดร.ธัญญา ทะพิงค์แก อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์
16-7-2557 15-54-53 supannika
ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ ดร.ทิตา สุนทรวิภาต
ดร.จีรภา ง่วนหอม
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
16-7-2557 15-49-03 16-7-2557 15-49-56 nuttawut
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย
jintana
ดร. นิราภรณ์ ชัยวัง อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร   1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
16-7-2557 16-37-53
ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย
16-7-2557 16-40-06 tidarat
อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ
  • (ลาศึกษาต่อ)
ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่
16-7-2557 16-41-11 16-7-2557 16-39-41
อาจารย์กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์นริศรา วิชิต

(เข้าดู : 29941 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม