blankสายสนับสนุน

 
สำนักงานคณบดี
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
งานบริหารวิชาการ
นายธีรพงศ์ เตชาติ นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นายวิหาร โคตมะณี
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
     
นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นายสุริยา แก้วต๋า นายภควัต คชจันทร์
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการศึกษา
 
งานบริหารงานทั่วไป
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นางอรพินธ์ นาคำ นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการการเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
p'aom OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นางสาวจินตภา อัจฉริยากร นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ นายสามารถ มณีมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
นายกฤษณะ ศิริปุก นายสันติ แสนหล้า นายสงัด เตอะอ้าย
นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
     
นายประธาน วาดวิจิตร นายอัครเดช เอกเรื่อง นายพรชัย บัวตูม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
     
นายองอาจ พันตา นายประดิทรรศณ์คุณ สิรินทราณุกุล นายโสมมนัส พันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการ พนักงานขับรถ
     
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%86%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2
นายอนุพงษ์ กองงาม นายกิติพันธ์ ตาน้อย นายสมคิด ฆ้องเหล้ก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
     
นายดานุพงษ์ กันทะโน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
 

(เข้าดู : 7672 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2018
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม