blankสายสนับสนุน

 
สำนักงานคณบดี
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
งานวิจัยและบริการการศึกษา
นายธีรพงศ์ เตชาติ
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นายวิหาร โคตมะณี
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
นายสุริยา แก้วต๋า นายภควัต คชจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
นางอรพินธ์ นาคำ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
p'aom
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นางสาวจินตภา อัจฉริยากร นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 นางสาวนิภารัตน์ จันทรา นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ นายสามารถ มณีมงคล
นักวิชาการพัสดุ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab
นายสันติ แสนหล้า นายอนุพงษ์ กองงาม นายสงัด เตอะอ้าย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายประธาน วาดวิจิตร นายอัครเดช เอกเรื่อง นายพรชัย บัวตูม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
นายองอาจ พันตา นายประดิทรรศณ์คุณ สิรินทราณุกุล นายโสมมนัส พันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการ พนักงานขับรถ
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%86%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2
นายดานุพงษ์ กันทะโน นายกิติพันธ์ ตาน้อย นายสมคิด ฆ้องเหล้ก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
 

(เข้าดู : 7672 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2020
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม