blankสายสนับสนุน

 
สำนักงานคณบดี
tom
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
งานวิจัยและบริการการศึกษา
DSC02220
นายธีรพงศ์ เตชาติ
หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา
oh ked han
นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นายวิหาร โคตมะณี
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
ya pai
นายสุริยา แก้วต๋า นายภควัต คชจันทร์
นักวิชาการสัตวบาล  นักวิชาการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
kung
นางอรพินธ์ นาคำ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
tom aom june2
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นางสาวจินตภา อัจฉริยากร นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
may joom m
 นางสาวนิภารัตน์ จันทรา นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ นายสามารถ มณีมงคล
นักวิชาการพัสดุ บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
om
นายโสมมนัส พันธุ์พืช
พนักงานขับรถ
งานภูมิทัศน์และสัตว์ทดลอง
boy mc
นายสันติ แสนหล้า นายอนุพงษ์ กองงาม นายประธาน วาดวิจิตร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
art mai chai
นายองอาจ พันตา นายอัครเดช เอกเรื่อง นายพรชัย บัวตูม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
jen kem aof
นายดานุพงษ์ กันทะโน นายประดิทรรศณ์คุณ สิรินทราณุกุล นายสมคิด ฆ้องเหล้ก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
  tu
 นายกิติพันธ์ ตาน้อย
 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
 
 

(เข้าดู : 7672 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2021
พฤ อา
« ม.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม