blankสายสนับสนุน

 
สำนักงานคณบดี
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล  
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี  
  
     
งานบริหารวิชาการ
นายธีรพงศ์ เตชาติ นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นายวิหาร โคตมะณี
นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา
     
นางสาวเกตุนภา ไทยหนุ่ม นายสุริยา แก้วต๋า
นักวิชาการศึกษา  นักวิชาการสัตวบาล
 
     
งานบริหารงานทั่วไป
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล นางอรพินธ์ นาคำ นางสาวเกื้อกูล ปุ๊ดผาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการการเงินและพัสดุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
     
p'aom  OLYMPUS DIGITAL CAMERA 
นางสาวจินตภา อัจฉริยากร นางสาวอักษรา บุษบรรณ์ นายสามารถ มณีมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
นายณัฐธัญ บุญมาเรือง นายประธาน วาดวิจิตร นายสงัด เตอะอ้าย
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
     
นายองอาจ พันตา นายอัครเดช เอกเรื่อง นายพรชัย บัวตูม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
     
%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab
นายอนุพงษ์ กองงาม นายประดิทรรศณ์คุณ สิรินทราณุกุล นายโสมมนัส พันธุ์พืช
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร ผู้ปฏิบัติงานบริการ พนักงานขับรถ
     
 %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89  %e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b4%e0%b8%94-%e0%b8%86%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2
นายดานุพงษ์ กันทะโน  นายกิติพันธ์ ตาน้อย นายสมคิด ฆ้องเหล้ก 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกษตร
         
 

(เข้าดู : 7672 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม