blankติดต่อเรา

  ที่อยู่คณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50330

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะ

สำนักงานคณะ 053-885400        
คณบดี 053-885401
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 053-885402
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 053-885403
การเงินและพัสดุ 053-885409
ฝ่ายงานวิชาการ 053-885410 , 053-885411
คณบดี(เวียงบัว)                                       053-885408
นโยบายและแผน   053-885400
ห้องพยาบาล   053-885412
ห้องพักอาจารย์ ( เพาะเลี้ยง ) 053-885423
ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ  053-885422
อาคาเพาะชำ         053-885413
ห้องพักอาจารย์  053-885424
ห้องพักอาจารย์ ( สัตว์น้ำ) 053-885417
ห้องปฏิบัติการ 053-885414
ห้องพักอาจารย์ ( อุตสาหกรรม) 053-885425
คณบดี(เวียงบัว)     053-885408
ห้องคอมพิวเตอร์     053-885415
กิจการนักศึกษา        053-885426
ห้องประสานงาน 053-885408
ห้องสมุด   053-885416
ยานพาหนะ       053-885427

(เข้าดู : 7699 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม