blankคณะผู้บริหารปัจจุบัน

  Boss_Crop  
  รศ.ดร.กัลทิมา พิชัย  
  รักษาการคณบดี  
   
     
pia autt %e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1
อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล  
รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย รองคณบดีงานบริหารและแผนงาน รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 
     

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ประธานกรรมการประจำคณะ
 sk5 FileStorage.aspx  Profile_145_181_25570127115317
 ผศ. (พิเศษ) ดร.สมคิด พรหมมา รศ.รัตนา อัตตปัญโญ  รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
bulkun
ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

 

(เข้าดู : 6091 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม