blankคณะผู้บริหารปัจจุบัน

  Att  
  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี  
  คณบดี  
   
     
eakky pook_2 yo
ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
 และกิจการนักศึกษา  และกิจการพิเศษ และบริการวิชาการ
   tom  
นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ประธานกรรมการประจำคณะ
 sk5 FileStorage.aspx  Profile_145_181_25570127115317
 ผศ. (พิเศษ) ดร.สมคิด พรหมมา รศ.รัตนา อัตตปัญโญ  รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
bulkun
ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร

 

(เข้าดู : 6091 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม