blankชื่อ ดร. นิราภรณ์ ชัยวัง
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์
ปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2558
ปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2554
ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่จบ 2548
ความเชี่ยวชาญ
 • 1. วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ (Meat science)
 • 2. ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ คุณภาพซาก, เนื้อ และไขมัน (Meat,  carcass and fat quality)
 • 3. การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant production)
โครงงานวิจัย  
เอกสารประกอบการ สอน/ตำรา  
บทความทางวิชาการ
 • สัญชัย จตุรสิทธา และ นิราภรณ์ ชัยวัง. 2558. การผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน : คุณภาพเนื้อ. การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4
 • สัญชัย จตุรสิทธา ธนาพร บุญมี และ นิราภรณ์ ชัยวัง. 2556. เทคโนโลยีอาหารสัตว์เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพเนื้อ. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คุณภาพเนื้อสมดุล ของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค ครั้งที่ 4 น.178-190.
 • สุกัญญา  ยอดสร้อย  นิราภรณ์  ชัยวัง  กรวรรณ  ศรีงาม  ทรงเกียรติ  สุวรรณศิริกุล และสัญชัย  จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเนื้อของโคดอย โคขาวลำพูน และโคลูกผสมบราห์มัน ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติ. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร 30(2): 47-57
 • สุกัญญา ยอดสร้อย, นิราภรณ์ ชัยวัง, เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ, กรวรรณ ศรีงาม, ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล และสัญชัย จตุรสิทธา. 2556. คุณภาพเนื้อของโคดอย และโคขาว ลำพูน เปรียบเทียบกับโคลูกผสมบราห์มัน. แก่นเกษตรฉบับพิเศษ 41: 45-50.
 • นิราภรณ์ ชัยวัง ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร นภวรรณ ชมชัย เดโช ปรากฏรัตน์ คัมภีร์ ภักดีไทย วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม มิชาเอล วิคเค  และสัญชัย จตุรสิทธา. 2554. คุณภาพซากและเนื้อของ โคขาวลำพูนและโคลูกผสมบราห์มันที่เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่า. วารสารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 27(1): 69-76.
 • สัญชัย จตุรสิทธา ศิวพงษ์ ยะมะกะ นิราภรณ์ ชัยวัง อัญชลี ณ เชียงใหม่ มิชาเอล ครอยเซอร์ และมิชาเอล วิคเค. 2553. ผลของน้ำหนักฆ่าต่อลักษณะเส้นใยกล้ามเนื้อและคุณภาพเนื้อของ กระบือปลักเรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาสัตว์. กรุงเทพฯ. น. 17-26.
 • Jaturasitha, S., N. Chaiwang, A. Kayan, and M. Kreuzer. 2016. Nutritional strategies to improve the lipid composition of meat, with emphasis on Thailand and Asia. Meat Science. DOI: 10.1016/j.meatsci.2016.04.014. Articles in Press.
 • Jaturasitha, S., N. Chaiwang, and· M. Kreuzer. 2016. Thai native chicken meat: an option to meet the demands for specific meat quality by certain groups of consumers. A review. Animal Production Science. AN15646 Accepted 21 February 2016. Published online 6 May 2016.
 • Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringam, M. Wicke, and M. Kreuzer. 2015. Comparison of the fatty acid profiles of the meat of crossbreds with 75% Charolais blood proportion and Thai indigenous Upland cattle. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 14(2): 199-205.
 • Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringam, M. Wicke, and M. Kreuzer. 2014. Comparison of the meat quality of Thai indigenous Upland Cattle and F2-crossbreds with 75% Charolais blood proportion. Journal of Applied Animal Research. 43(2): 196-201.
 • Chaiwang, N., S. Jaturasitha, K. Sringarm, T. Bunmee, N. Chomchai, D. Prakotrat, K. Pugdeethai W. Chaichaum, and M. Wicke. 2012. Comparison of fatty acid composition between White Lamphun and Brahman crossbred cattle raised with fresh pangola grass. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issue on Agricultural and Natural Resources. 11(1): 303-307.
 • Bunmee, T., S. Jaturasitha, N. Chaiwang, M. Kreuzer, and M. Wicke. 2012. Utilization of agro-food industry by-products in the finishing of culled dairy cows: Effects on meat quality. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences Special Issue on Agricultural and Natural Resources. 11(1): 295-302.
 • Jaturasitha, S., N. Chaiwang, S. Suwansirikul, P. Ratanapradit, T. Bunmee, M. Wicke, and M. Kreuzer. Effect of slaughter weight on muscle characteristics of swamp buffaloes. Landwirtschaftliche und veterinärmedizinische Tierernährungsforschung im Verbund. 6 Mai 2010. ETH – Zürich. 191-194.
 • Ratanapradit, P., N. Chaiwang, W. Piawong, T. Boonmee, M. Wicke, M. Kreuzer, and S. Jaturasitha. 2010. Effect of purple rice (Oryza sativa L.) on the meat quality of finishing pigs. Paper presentation in “Agricultural and veterinary animal nutrition research in an alliance” May 6th, 2010 Zurich, Switzerland. 195-202.
งานประชุมวิชาการ  
รางวัลที่ได้รับ                                                                                                                                               

Email

Yho_009@hotmail.com

 

(เข้าดู : 0 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม