blankประวัติคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประวัติโดยย่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดิมเป็นหมวดเกษตรกรรม สังกัดวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พุทธศักราช 2521 วิทยาลัยครูเชียงใหม่มีนโยบายใช้พื้นที่จากราชพัสดุ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่สาหลวง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พุทธศักราช 2522 วิทยาลัยครูเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ภาควิชาเกษตรศาสตร์เข้าไปพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้นำนักศึกษาที่เรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเข้ามาพัฒนา รวมทั้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชาอื่นที่ต้องฝึกภาคปฏิบัติเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่นี้ด้วย

พุทธศักราช 2524 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารสำนักงานภาควิชาเกษตรศาสตร์

พุทธศักราช 2525 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ย้ายเข้าไปจัดการการเรียนการสอนที่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม ทั้งหมดภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ จัดการเรียนการสอนที่ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 16 ปี จัดการเรียนสอนทั้งภาคปกติ และ กศ.บป. (การศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ)

พุทธศักราช 2537 สถาบันมีนโยบายขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ตำบลสะลวง และ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พุทธศักราช 2540 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตร

พุทธศักราช 2541 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ย้ายเข้าไปจัดการเรียนการสอนที่ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พุทธศักราช 2542 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้ยกฐานะเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามประกาศ การแบ่งส่วนของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 กันยายน 2542

พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547

พุทธศักราช 2548 – ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 9 มีนาคม 2548

(เข้าดู : 3470 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม