blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

Written by สามารถ on 21 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องบรรยาย สม 101 อาคารกิจการสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 5 ครั้ง)

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

Written by สามารถ on 19 กันยายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564

เวทีการนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน การสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปี 2564 ถ่ายทอดผ่าน FB Live ยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 (เข้าดู : 6 ครั้ง)

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน “เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ”

Written by สามารถ on 18 กันยายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  “เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง “เตรียมการดี มีคำตอบ ครอบคลุมสมรรถนะ” ในงานมีพิธีการขอบคุณอาจารย์ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ราชนิยม อาจารย์ประจำภาคเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ที่ลาออกจากราชการ และนายโสมมนัส พันธุ์พืช พนักงานขับรถ ที่ย้าย […]

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า “เริ่มต้นดีมีชัย กับการเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟยุค New Normal กับ สุขพอดี”

Written by สามารถ on 16 กันยายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า “เริ่มต้นดีมีชัย กับการเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟยุค New Normal กับ สุขพอดี”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในหัวข้อ “เริ่มต้นดีมีชัย กับการเริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟยุค New Normal กับ สุขพอดี” วิทยากรโดย คุณบริรักษ์ อภิขันติกุล เจ้าของกิจการร้าน School cafe และร้านสุขพอดี พิธีกรโดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงให […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

Written by สามารถ on 9 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

กิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ สถานีฝึกการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษา รายวิชา AG 1102 เกษตรปริทัศน์ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ เรื่อง “ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำเสนอแหล่งอาหารใหม่ ไปชิมไก่แม่ฮ่องสอน สิคะ” วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และเรื่อง “การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห […]

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Written by สามารถ on 8 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

บรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดบรรยายให้ความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ได้แก่ “เรื่องแนะนำการให้บริการของสำนักหอสมุดและบริการสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนและการวิจัยบัณฑิตศึกษา” วิทยากรโดย คุณอักษรา บุษบรรณ์ บรรณารักษ์ เรื่อง “แนะนำการใช้โปรแกรม Microso […]

การแปรรูปลูกพลับ

Written by สามารถ on 7 กันยายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การแปรรูปลูกพลับ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการแปรรูปลูกพลับ จากโครงการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ณ โรงการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม