blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o
กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Written by สามารถ on 10 เมษายน 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่าง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม   (เข้าดู : 10 ครั้ง)

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทัองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ และ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 18 มีาคม 2561 (เข้าดู : 20 ครั้ง)

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2561 (เข้าดู : 7 ครั้ง)

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การศึกษาเรียนรู้การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ การเกษตรโดยการปฏิบัติจริงยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เรียนรู้ ดร. พงษ์พนธ์ นันทขว้าง เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 จ.ลำพูน (เข้าดู : 5 ครั้ง)

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2561

การประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรับฟังให้ข้อคิดเห็นในการประชุมสรุปผลการพัฒนา “หมูดำเชียงใหม่” ของกรมปศุสัตว์ฯ โดยการสนับสนุนของ สกว. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (เข้าดู : 13 ครั้ง)

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา” โป่งแยง

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2561

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา” โป่งแยง

โครงการพัฒนาพื้นที่ ธนาคารอาหารชุมชน ในพื้นที่ “เกษตรวิชญา”โป่งแยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน โรงเรียนบ้านกองแหะและชุมชนบ้านกองแหะ ร่วมมือ4 ประสาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 (เข้าดู : 10 ครั้ง)

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานห้องประชุมย่อยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 (เข้าดู : 7 ครั้ง)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62

Written by สามารถ on 2 เมษายน 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ปี 2560-62 รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 (เข้าดู : 4 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม