blank124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
122555377_387085052654643_1949537950340717036_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
97999232_567306707144143_5213478741245689856_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Bee wax (i.e. candle, balm) และ Yacon (i.e. syrup or drink) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

Written by สามารถ on 15 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Bee wax (i.e. candle, balm) และ Yacon (i.e. syrup or drink) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Bee wax (i.e. candle, balm) และ Yacon (i.e. syrup or drink) ให้กับชุมชน Patshaling Gewog จังหวัด Tsirang ประเทศภูฏาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) โดยอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดยอาจารย […]

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2563

Written by สามารถ on 10 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 3/2563 โดยมีการแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิศนี สุประดิษฐอาภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ยินดีต้อนรับ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธิน ดร.พันธ์ลพ สินธุยา และผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ และแสดงความขอบคุณอาจารย์อัย […]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563

Written by สามารถ on 10 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Caciocavallo cheese และ Semi processed wheat flour (Kapche) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

Written by สามารถ on 10 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Caciocavallo cheese และ Semi processed wheat flour (Kapche) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Caciocavallo cheese และ Semi processed wheat flour (Kapche) ให้กับชุมชน Uesu Gewog จังหวัด Haa ประเทศภูฐาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) โดยอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดยอาจารย์อัยริญป์ […]

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 10 พฤศจิกายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การนำเสนอสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 2 ครั้ง)

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

Written by สามารถ on 9 พฤศจิกายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (เข้าดู : 16 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

Written by สามารถ on 9 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 8 มีนาคม 2564 และดำลงตำปหน่งรองอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เข้าดู : 1 ครั้ง)

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Written by สามารถ on 5 พฤศจิกายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตรภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 10 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤศจิกายน 2020
พฤ อา
« ต.ค.    
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม