blank36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

Written by สามารถ on 6 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ

ต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ อาจารย์ ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พร้อมด้วยผศ.กัลยา แสงเรือง อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเทคโนโลยีการเกษตร ภายใต้ […]

โครงการอบรมเชิงแฏิบัติการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by สามารถ on 4 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการอบรมเชิงแฏิบัติการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

โครงการอบรมเชิงแฏิบัติการด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ และอาจารย์พัชรินทร์ สารมาท มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 55 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใช้เครื่อง freeze dryer

Written by สามารถ on 1 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใช้เครื่อง freeze dryer

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง โดยใช้เครื่อง freeze dryer โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 22 มิถึนายน 2559 ณ อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียง […]

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 1 กรกฎาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FoSTAT-NESTLE QUIZ BOWL 2016 โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค หัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ส่งนักศึกษาชั้นปีที่3 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมแข่งขัน เมื่อวันที่ 19 มิถึนายน 2559 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ […]

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่

Written by สามารถ on 27 มิถุนายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และบุคลิกภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 84 ครั้ง)

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

Written by สามารถ on 9 มิถุนายน 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ (เข้าดู : 85 ครั้ง)

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฝึกงานนอกสถานที่

Written by สามารถ on 19 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ฝึกงานนอกสถานที่

นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงใหม่ ฝึกงานนอกสถานที่ โดยมี ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว อาจารย์ประจำสาขาวิชาาสัตวศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมและดูแลนักศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 241 ครั้ง)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

Written by สามารถ on 17 พฤษภาคม 2016. Posted in กิจกรรมปี 2559

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร วิทยากรโดย ดร.พิไลรัก อินธิปัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 97 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2018
พฤ อา
« ก.ย.    
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม