blank161713317_152034156787642_7393088253829701846_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร

Written by สามารถ on 18 มีนาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมการพัฒนาการผลิตมะแขว่นและการใช้ประโยชน์จากสารสกัดมะแขว่นเพื่อใช้เป็นสารเสริมรสเค็มในอุตสาหกรรมอาหาร วิทยากรโดยอาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อบรมให้กับชุมชน อบต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์”

Written by สามารถ on 16 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์”

ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ทดสอบ “เชื้อโปรไบโอติกในการหมักแครอทอินทรีย์” ซึ่งเป็นผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายอินทรีย์ฮักแม่วาง โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพิ่มมูลค่าของเบบี้แครอท 2. เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ฝึกทักษะการถนอมอาหารด้วยวิธีหมักดองสำหรับนักศึกษา 4. เน้นฝึกทักษะการแปรรูปให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดงาน […]

งาน Goodbye Senior นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 16 มีนาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

งาน Goodbye Senior นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Goodbye Senior ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ สวนอาหารเชียงใหม่ เรือนแพ 2 (เข้าดู : 8 ครั้ง)

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรมทำวาฟเฟิลหน้าผักเคล

Written by สามารถ on 12 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรมทำวาฟเฟิลหน้าผักเคล

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่อาชีพในยุคใหม่ โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการเกษตร กิจกรรม ทำวาฟเฟิลหน้าผักเคล วิทยากรโดยอาจารย์ ดร. กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  ณ โรงงานต้นแบบแปรรู […]

นำเสนอสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

Written by สามารถ on 10 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

นำเสนอสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมนำเสนอสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากหลายสถานที่ เช่นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ บริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ เป็นต้น เพื่อนำเสนอบรรยายผลงานวิจัยกับสถานประกอบการและการเตรียมพร้อมสู่อาชีพยุคใหม่ โดยมรคณะจารย์ในหลักสูตรร่วมวิพาก […]

สอบการนำเสนอวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 10 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

สอบการนำเสนอวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดสอบการนำเสนอวิชาปัญหาพิเศษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 20 ครั้ง)

โครงการ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ

Written by สามารถ on 8 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ การอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์สีเขียวในท้องถิ่นสู่การเป็นผู้นำ ให้กับนักศึกษา วิทยากรโดย ดร.รัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

Written by สามารถ on 8 มีนาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 31 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2021
พฤ อา
« มี.ค.    
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม