blank102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
97999232_567306707144143_5213478741245689856_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เรื่อง เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เรื่อง เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง เรื่อง เครื่องโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (ฺBasic Chromatography High performance liquid chromatography) วิทยากรโดย คุณพิชิต พรมเสนใจ นักวิทยาศาสตร์ด้านเคมี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ณ อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้ […]

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่   (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การประชุมการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร

Written by สามารถ on 17 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมการพัฒนาและยกร่างหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร ปี พ.ศ. 2563 ขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การเตรียมการในการเปิดหลักสูตรทันเปิดรับนักศึกษาที่สนใจเข้าเรียน ในปี การศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 27 ค […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”

Written by สามารถ on 17 กรกฎาคม 2020. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ  สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การเขียนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น”  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการ […]

อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

Written by สามารถ on 17 กรกฎาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

อบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรโดย ดร. ขวัญหทัย กวดนอก และอาจารย์ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเรียน สม 102 และ สม 102 อาคารกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร “

Written by สามารถ on 16 กรกฎาคม 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร “

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรม เรื่อง “มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหาร ” วิทยากรโดย คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายให้กับผู้ประกอบการอาหารในโรงอาหาร เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ  โรงอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การอบรมเรื่อง “ตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”

Written by สามารถ on 15 กรกฎาคม 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมเรื่อง “ตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเรื่อง “ตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) สำหรับการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

Written by สามารถ on 15 กรกฎาคม 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กิจกรรม “การอบรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์แระจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 15 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

สิงหาคม 2020
พฤ อา
« ก.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม