blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

Book of the week เดือนกันยายน 2564

Written by สามารถ on 6 กันยายน 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนกันยายน 2564

      (เข้าดู : 2 ครั้ง)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านกัญชง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด บันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นระหว่าง ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งในบันทึกนี้จะใช้คำเรียกว่า “มหาวิทยาลัย” กับอีกฝ่ายหนึ่ง ได้แก่ บริษัท ไทยเฮมพ์เวลเนส จำกัด โดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ หลิวจัน […]

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมอังกฤษเพื่อการเป็นเยาวชนมัคคุเทศก์ ให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ U2T ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 19 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยการอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ และคุณภควัต คชจันทร์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

Written by สามารถ on 27 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 5 Sharing with Thai entrepreneur (Doi Kham) บรรยายและตอบคำถามโดย คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสะลวง อาคารบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม (เข้าดู : 6 ครั้ง)

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

Written by สามารถ on 25 สิงหาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 7 ครั้ง)

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

Written by สามารถ on 24 สิงหาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมโครงการ OGOP Model ll Session 4 Speaker from “Local Alike” บรรยายโดย คุณไผ สมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง ”Local Alike” ธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชน โดยการประชุมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมม่อนไข่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 4 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม