blank36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
28310013_1540514319398847_1940090506_o
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการสนับสนุนการบริหารของวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมจัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา “วันวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร” เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2561

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

พิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทาบูชาครู” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   (เข้าดู : 15 ครั้ง)

จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Smart Farmer

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Smart Farmer

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Smart Farmer โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น Smart Farmer ทางด้านปศุสัตว์ เนื้อหาการอบรมได้แก่ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ การใช้โปรแกรม KU feed calculator ในการคำนวณสูตรอาหารสัตว์ จัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.เชาว์วิทย์ ระฆังทอง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวั […]

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย

Written by สามารถ on 20 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การวิจัย, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย

โครงการพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงใหม่ โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากลำไย ได้แก่ น้ำพริกกากหมูลำไย ไซรับลำไย และ ไส้กวนลำไย วิทยากรโดยอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์อภิรดา พรปัณณวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชา นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร […]

กิจกรรมเดินขึ้นดอย “ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัยและรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561

Written by สามารถ on 16 กรกฎาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมเดินขึ้นดอย “ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัยและรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขึ้นดอย ไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัยและรับเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะครูบาเจ้าศรีวิชัยและกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ลานครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้นำนักศึกษาเดินขึ้นดอยเพื่อไปย […]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2018. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2561, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

กิจกรรมปลูกข้าวไร่-ข้าวดอย “ต้นเรียว ลงเคียว เกี่ยวรวง มาร้อยใจ”

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2018. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมปลูกข้าวไร่-ข้าวดอย “ต้นเรียว ลงเคียว เกี่ยวรวง มาร้อยใจ”

กิจกรรมปลูกข้าวไร่-ข้าวดอย “ต้นเรียว ลงเคียว เกี่ยวรวง มาร้อยใจ” โครงการศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน ของภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร จัดกิจกรรมโดย ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร  ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ อาจารย์จินตนา สุวรรณมณี และนักศึกษาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเทคโนโ […]

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2018
พฤ อา
« ส.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม