blank129128176_472396700414134_825726874751067246_n
129591045_113590280504870_3651260310255694536_n
128708596_1053539075182956_698259847648669463_n
124009857_660509194654628_4654072399344040574_n
124186725_1333056713698953_5005873320791449197_n
124090619_294909298308721_4185708852086673895_n
122555377_387085052654643_1949537950340717036_n
102661816_272815197127061_9151067140041519709_n
91483197_221455035591173_1808929814350921728_n
91355635_890666508045630_4717250400393101312_n
84665845_206824077118071_6165007992392515584_n
26828023_1502481129868833_1158511168_o

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร

Written by สามารถ on 1 ธันวาคม 2020. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว ฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563

Written by สามารถ on 27 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 22 ครั้ง)

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

Written by สามารถ on 27 พฤศจิกายน 2020. Posted in กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ โดยอาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ รองคณบดีงานวิชาการและวิจัย ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดร.ทิตา สุนทรวิภาต ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และนายธีรพงศ์ เตชาติ หัวหน้างานวิจัยและบริการการศึกษา เป็นตัวแทนแนะนำคณะเทคโนโลยีการ […]

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์

Written by สามารถ on 26 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการคุณภาพผักและผลไม้อินทรีย์ ภายใต้โครงการวิจัย การยกระดับเกษตรกรเกษตรอินทรีย์จังหวัดสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ และนางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ […]

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2563, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Buckwheat (Buckwheat spicy noodle) และ Potato soft cookie โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

Written by สามารถ on 24 พฤศจิกายน 2020. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2563

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Buckwheat (Buckwheat spicy noodle) และ Potato soft cookie โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Buckwheat (Buckwheat spicy noodle) และ Potato soft cookie ให้กับชุมชน Gangtey-Phobji จังหวัด Wangdue Phodrang ประเทศภูฏาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) โดยอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย  […]

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 18 พฤศจิกายน 2020. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2563, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม