blank28310013_1540514319398847_1940090506_o
%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8d%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o
การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 2 มีนาคม 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพัธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 20 ครั้ง)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 27 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 35 ครั้ง)

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Written by สามารถ on 26 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 21 ครั้ง)

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสัตวศาสตร์

Written by สามารถ on 26 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสัตวศาสตร์

การนำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสัตวศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Written by สามารถ on 26 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การนำเสนอรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดโดยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพัธ์ 2561 ณ ห้องบรรยาย 315 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

พิธีเปิดกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

พิธีเปิดกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดกีฬาประเพณี “ลูกพระพิฆเนศวรเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาล จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 23 ครั้ง)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

Written by สามารถ on 16 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ วิทายากรโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยาย ณ ห้อง วท 101 อาหารวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการปฏิบัติการทำอาหาร ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตทางการ […]

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทุตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2018. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2561, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทุตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญชุมชนและยุวทุตเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่ด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะชีวมวลให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 15 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

พฤษภาคม 2018
พฤ อา
« เม.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม