blank65611270_601072583715688_3655879362105835520_n
55692778_271770193762166_5961662718518755328_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบธุรกิจ (Young Startup)

Written by สามารถ on 19 กรกฎาคม 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบธุรกิจ (Young Startup)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบธุรกิจ (Young Startup) กิจกรรมวันแรกประกอบไปด้วยกิจกรรมการประเมินตนเอง (4 Quadrants) กิจกรรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น (Johari Window) กิจกรรมประเมินคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ (PEC) กิจกรรมการทำงบดุลส่วนบุคคล (Personal […]

นายธนชิด บัวกาบ รับรางวัลนักศึกษาที่หน่วยกิจกิจกรรมเยอะที่สุด 3 อันดับ

Written by สามารถ on 19 กรกฎาคม 2019. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

นายธนชิด บัวกาบ รับรางวัลนักศึกษาที่หน่วยกิจกิจกรรมเยอะที่สุด 3 อันดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นของดีของสังคม ด้านวิชาการ ด้านการแข่งขันกีฬาและรางวัลนักศึกษาที่หน่วยกิจกิจกรรมเยอะที่สุด 3 อันดับ จาการเข้าร่วมการทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ให้กับนายธนชิด บัวกาบ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ภาควิขาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำแห […]

กิจกรรมถอนกล้าและดำนาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

Written by สามารถ on 19 กรกฎาคม 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

กิจกรรมถอนกล้าและดำนาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมถอนกล้าและดำนาภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่มถอนกล้า เดินทางจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไปยังแปลงนาเกษตรกลุ่มนา วิทยากรโดย คุณประสงค์ ธงนาค และคุณภานี ธงนาค เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กิจกรรมการแบ่งกลุ่มดำนา วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอ […]

โครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรน้อมใจถวายเทียนเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2562

Written by สามารถ on 18 กรกฎาคม 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

โครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรน้อมใจถวายเทียนเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการคณะเทคโนโลยีการเกษตรน้อมใจถวายเทียนเทิดไท้องค์ราชันย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วันหนองกู่คำ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

Written by สามารถ on 18 กรกฎาคม 2019. Posted in การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู – บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์ อันจะได้นำความรู้ไปประกอบสัมมาอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความเป็นสิริมงคลและรับขวัญนักศึกษาใหม่ในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขน […]

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการอย่างมืออาชีพ

Written by สามารถ on 10 กรกฎาคม 2019. Posted in กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการอย่างมืออาชีพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการนำเสนอทางวิชาการอย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย คุณปัทมาภรณ์ แสงอนันต์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 24 ครั้ง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

Written by สามารถ on 10 กรกฎาคม 2019. Posted in การบริหารและการจัดการ, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 8 ครั้ง)

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง เครื่องดื่มคาเฟอีนและนวัตกรรมเครื่องดื่มคาเฟอีน

Written by สามารถ on 10 กรกฎาคม 2019. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

กิจกรรมการบรรยาย เรื่อง เครื่องดื่มคาเฟอีนและนวัตกรรมเครื่องดื่มคาเฟอีน

ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง เครื่องดื่มคาเฟอีนและนวัตกรรมเครื่องดื่มคาเฟอีน วิทยากรโดย คุณวงเดือน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง อส 101 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2019
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม