blank61282148_301668177408807_937407591951106048_n
55692778_271770193762166_5961662718518755328_n
36088013_1671427999640811_457807388783673344_n
36177500_1671419379641673_8109360792761008128_n
27845634_1526949754088637_1801693923_o
26853648_1502481329868813_1621575802_o
26828023_1502481129868833_1158511168_o
26853237_1502486429868303_2097737232_o
26828604_1502499146533698_1260543968_o
26905553_1502498949867051_513306482_o


อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

Written by สามารถ on 31 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร”

อบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร” กิจกรรมการเผยแพร่และถ่ายทอดงานวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร ปีที่ 4 คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 5 ปี ปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม วิทยากรโดย ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการสม […]

ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำคู่มือ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

Written by สามารถ on 28 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำคู่มือ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

ประชุมพิจารณาร่างการจัดทำคู่มือ SAR เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 176 ครั้ง)

การประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 21 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558

การประกวด ดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวคณะ ได้แก่ นางสาวมณีรัตน์ หอมนาน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 4 ปี และเดือนคณะ ได้แก่ นายธีรชัย สุนันตา สาขาวิชาเกษตรศาตร์ 5 ปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการประกวด ดาว-เดือน นักศึกษาน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ (เข้าดู : […]

พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

Written by สามารถ on 21 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558   เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีไหว้ครู-บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาน้องใหม่ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ (เข้าดู : 583 ครั้ง)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

Written by สามารถ on 18 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 ณ  อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 187 ครั้ง)

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

Written by สามารถ on 17 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2558

การประชุมอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 283 ครั้ง)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

Written by สามารถ on 17 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” เมื่อวันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 322 ครั้ง)

พิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

Written by สามารถ on 11 สิงหาคม 2015. Posted in กิจกรรมปี 2558

พิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558

เฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหา มหาราชินี” และพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น และลูกกตัญญูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร แม่ดีเด่น ได้แก่ นางคำสุข โนนุตร์ ลูกตัญญู ได้แก่ นายบุรินทร์ โนนุตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 223 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มิถุนายน 2019
พฤ อา
« พ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม