blankการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ

Written by สามารถ on 22 กุมภาพันธ์ 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการระบบน้ำให้มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 556 ครั้ง)

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2555

Written by สามารถ on 19 กุมภาพันธ์ 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2555

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประกอบด้วยสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สัตวศาสตร์ การตลาด การบัญชี อุตสาหรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษา 2/2555 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องนิมิเธียเตอร์ ชั้น 4 อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (เข้าดู : 913 ครั้ง)

การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 15 กุมภาพันธ์ 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การฝึกประสบการณ์ (สหกิจ) เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมเอื้องสำเภางาม อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่ (เข้าดู : 807 ครั้ง)

วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

Written by สามารถ on 14 กุมภาพันธ์ 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ภายใต้ชื่องาน “วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ ‘๕๖ ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนว […]

การลงคะแนนความยอมรับนับถือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 12 กุมภาพันธ์ 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การลงคะแนนความยอมรับนับถือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

การลงคะแนนความยอมรับนับถือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 สถานที่ บริเวณสนามภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สะลวง-ขี้เหล็ก (เข้าดู : 1351 ครั้ง)

ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1

Written by สามารถ on 25 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

ประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 (เข้าดู : 557 ครั้ง)

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Written by สามารถ on 23 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง  หมู่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556   (เข้าดู : 1352 ครั้ง)

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 11 มกราคม 2013. Posted in กิจกรรมปี 2556

การจัดกิจกรรมงานวันเด็กของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ณ เทศบาลตําบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 1403 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2017
พฤ อา
« มิ.ย.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์