blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 30 กรกฎาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ครั้งที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว และลานอเนกประสงค์ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 23 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 12 ครั้ง)

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

Written by สามารถ on 14 กรกฎาคม 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การรับสมัครงานและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นกับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น

บริษัทเบทาโกรภาคเหนือตอนต้น ได้เข้าหารือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ถึงการรับสมัครงาน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยมี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี และ ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.มัทนา อินใชย และ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล รองคณบดี คณะวิทย […]

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

Written by สามารถ on 13 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ”

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการวิสาหกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน กิจกรรม “สวนเกษตรครูน้อย ตามรอยพ่อ” โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร […]

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

Written by สามารถ on 12 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, ข่าวจากคณะ

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยายาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 73 ครั้ง)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Written by สามารถ on 9 กรกฎาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom cloud Meeting) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ตุลาคม 2021
พฤ อา
« ก.ย.    
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม