blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

Written by สามารถ on 9 กรกฎาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting : Zoom cloud Meeting) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

Written by สามารถ on 8 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564

คณะผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

Book of the week เดือนกรกฎาคม 2564

Written by สามารถ on 8 กรกฎาคม 2021. Posted in Book of the week

Book of the week เดือนกรกฎาคม 2564

      (เข้าดู : 7 ครั้ง)

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hackathon

Written by สามารถ on 3 กรกฎาคม 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

ทีม Mind Box ผ่านเข้ารอบกิจกรรมการแข่งขัน โครงการ U2T Hackathon

ทีม Mind Box จากตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประกาศผลการตัดสิน VDO Presentation ผ่านเข้ารอบกิจกรรม การแข่งขันรอบคัดเลือกจำนวน 22 ทีม โครงการ U2T Hackathon เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ควบคุมทีมโดยอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 9 ครั้ง)

แนะแนวการศึกษาต่อ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน

Written by สามารถ on 3 กรกฎาคม 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

แนะแนวการศึกษาต่อ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะเข้าหารือร่วมกับผู้บริหาร เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี จังหวัดลำพูน (เข้าดู : 20 ครั้ง)

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะผู้บริหารประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร และภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการประชุมแบบปกติและแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 17 ครั้ง)

การประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564

Written by สามารถ on 30 มิถุนายน 2021. Posted in การเงินและงบประมาณ, กิจกรรมปี 2564

การประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมปิดตรวจ ตามแผนการตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องไม้ตึง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 14 ครั้ง)

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ

Written by สามารถ on 28 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้นำชุมชนบ้านหม้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ คุณไพบูลย์ บูรณสันติ และคณะกรรมการ โครงการ OGOP เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านหม้อ หมู่ 12 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม 2022
พฤ อา
« ธ.ค.    
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม