blankWFH_4_2
food_analysis
nascot2020_award

การอบรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA

Written by สามารถ on 26 มิถุนายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2564, กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

การอบรมโดยใช้เครื่องมือ  SWOT Analysis และ PDCA

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร จัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้ทักษะประกันคุณภาพสำหรับจัดกิจกรรม โดยเป็นการจัดการอบรมโดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และ PDCA เพื่อทบทวนการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร ในปีการศึกษา 2563-2564 เพื่อนำไปทำแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ต่อไป ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ณ ห้องพักสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลนีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาว […]

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP

Written by สามารถ on 26 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2564

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนจาก OTOP สู่ OGOP พิธีเปิดโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน กล่าวแนะนำวิทยากรโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยากรโดย ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ และคุณไพบูลย์ บูรณสันติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 มหาวิทยาลั […]

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

Written by สามารถ on 26 มิถุนายน 2021. Posted in การเรียนการสอน, กิจกรรมปี 2553, กิจกรรมปี 2564

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร กล่าวเปิดพิธีโดย ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี  คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และแนะนำหลักสูตรโดย ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี […]

ประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564

Written by สามารถ on 25 มิถุนายน 2021. Posted in การบริหารและการจัดการ, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

ประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดประชุมเพื่อหารือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 11 ครั้ง)

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

Written by สามารถ on 24 มิถุนายน 2021. Posted in การวิจัย, กิจกรรมปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ  อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักวิจัยรุ่นใหม่ สาขาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2563-2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้ […]

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by สามารถ on 23 มิถุนายน 2021. Posted in กิจกรรมปี 2553

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุม จองห้องประชุมออนไลน์ คลิก (เข้าดู : 8 ครั้ง)

การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

Written by สามารถ on 18 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564

การอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดอบรมโครงการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอื่นๆ ของชุมชนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรและการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร วิทยากรโดย คุณอภิชาติ ชมพู และคุณศิริพร พุ่มประดับ จากสถาบันรับรองระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค […]

การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project

Written by สามารถ on 18 มิถุนายน 2021. Posted in การบริการทางวิชาการแก่สังคม, กิจกรรมปี 2564, ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ

การประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการ OGOP model 2 Project  โครงการ “Sustainable Community Development Model based on the Application of Sufficiency Economy Philosophy (SEP) for OGOP Villages in Bhutan” แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องช้างน้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เข้าดู : 13 ครั้ง)

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2021
พฤ อา
« พ.ย.    
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

ค้นหาข้อมูลใน facagri

เว็บลิ้งค์

ฝากลิงค์ทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แบบสอบถามความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่
การเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน
การขอเปิดรายวิชานอกเหนือจากแผนการเรียนเสนอแนะภาคการศึกษาที่ 1/2562
มคอ
คู่มือการพิมพ์ปัญหาพิเศษ
คู่มือหลักการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ
แบบสอบถามข้อมูลศิษย์เก่า
การตอบกลับแบบสอบถามศิษย์เก่า
คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน
สถานวิจัย
แบบรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน รายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ตามภาระงานรายบุคคล
ตารางคุมสอบปลายภาค 2/55
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
งานประกันคุณภาพ
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
งานกิจกรรมนักศึกษา
เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนรู้ (KM)
ประชุมวิชาการ อาจารย์-บุคลากร เกษตร
หลักสูตรฝึกอบรม อาจารย์-บุคลากร เกษตรประชุมวิชาการ/หลักสูตรฝึกอบรม